logo

2017年4月〜6月

  「JCIIフォトクリニック」

2017年7月〜9月

  「JCIIデジタル写真教室」

2017年6月   鈴木孝史先生
「JCII黒白写真 暗室ステップアップ講座 2017年6月期」
2017年7月   鈴木孝史先生
「JCII黒白写真 暗室ステップアップ講座 2017年7月期」
2017年6月   池本さやか先生
「JCII黒白写真 暗室基礎講座 2017年6月期」
2017年7月   池本さやか先生
「JCII黒白写真 暗室基礎講座 2017年7-8月期」
2017年8月   池本さやか先生
「JCII黒白写真 暗室基礎講座 2017年8月期」
2017年9月   池本さやか先生
「JCII黒白写真 暗室基礎講座 2017年9月期」

2017年10月
〜2018年9月

 JCIIスポーツ写真家プロ育成セミナー「水谷塾」

ホームページ
JCIIトップページへ